[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #18282  10-11-2009 19:59 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
okul için dilekçe örneğiveli dilekçe örneği / yatay geçiş dilekçesiboşanma dilekçesi örneği

İZMİR AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Terk nedeni ile boşanma talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilimiz davalı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ……., Aile No;……., Sıra No; ……. dadır. Evliliklerinden …ve … isimli …. tane çocukları bulunmaktadır.
2- Müvekkilemiz ev hanımı olup, davalı …… işini yapmakta ve il dışına gidip gelmektedir. Karşı taraf ise il dışına her çıkışında işi gereği 1 hafta ile 10 gün arasında kalmaktadır. Müvekkilimiz ve çocukları bu duruma alışmışlardır. Ancak eşi son gittiğinden bu yana 6 aydır eve dönmemiş ve ne eşini ve ne de çocuklarını da aramamıştır.
3- Müvekkilimiz eşinin kendisine başka bir ev tuttuğunu ve eve eşya aldığını, telefon çektirdiğini öğrenmiş ve hatta eşini bu telefondan arayarak da eve davet etmiştir. Eşi bir daha eve dönmeyeceğini belirtmiş, kendisine de bağırıp çağırmıştır. Karşı taraf 6 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir.
4- Müvekkilimiz bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş eşini eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir. Bu ihtar ilan yoluyla da yapılmıştır. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen davalı eve dönmemiştir.
5- İşbu nedenlerle terk sebebi ile boşanma davası açmak gerekmiştir.
YASAL NEDENLER : TMK. 164. md. ve diğer yasal nedenler.
YASAL DELİLLER : Nüfus Kayıtları, tanıklar ve diğer yasal deliller.
SONUÇ VE TALEP :Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımzla bilvekale talep ederiz. …/…/…
Davacı Vekili

Av. MehmetAciz nedeniyle iflas talebi dilekçesi örneğiİflasta Alacak kaydı istemi - İflas masasına alacak kaydı İflasta sıra cetveline itiraz dilekçesi örneği İflasta 3. Şahsın istihkak iddiası Borçların ödenmesi nedeniyle iflasın kaldırılması Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği Zilyetliğe karşı tecavüzün önlenmesi davası Zamanaşımı nedeniyle taşınmazın tescilinin iptali davası Zamanaşımı nedeniyle tapusuz taşınmazın tescili istemiZamanaşımı nedeniyle tapulu taşınmazın tescili istemiYurtdışınan çıkış yasağının kaldırılması istemi Yönetim planında değişiklik yapılması sitemiYoksulluk nedeniyle adli yardım istemi Yoksulluk Nafakası kaldırılması istemi YoksullukNafakasının indirilmesi stemi Yoksulluk Nafakası verilmesi istemi Yaş düzeltilmesi davasıYargılamanın yenilenmesi istemi - ceza Yargılamanın yenilenmesi istemi - İdari Yabancı MahkemeKararının tenfizi istemi Yabancı Mahkeme Kararının tanınması istemi Vergi Davası - yürütmeyidurdurma istemli Vergi dairesi uzlaşma
Vergi cezasının iptali davası
Veraset ilamının iptali istemi
Veraset ilamının düzeltilmesi istemi
Veraset ilamı
Velayetin kaldırılması davası
Velayetin kaldırılması davası
Veleyetin geri verilmesi davası
Velayetin değiştirilmesi davası
Vekalet sözleşmesi örneği
Vasiyetin iptali davası
Vasinin görevden alınması istemi
Vasilikten kaçınma hakkının kullanılması istemi
Vasi atanması istemi
Vasi atama kararının iptali istemi
Vakfın tescili istemi
Vakfın dağıtılmasına karar verilmesi istemi
Vakfın amacının değiştirilmesi davası
Ücret alacağı davası - kıdem ve ihbar tazminatı
Ücret alacağı davası - işçi alacakları
Uyarlama davası - kira bedelinin
Tutuklamaya karşı itiraz
Trafik kazası nedeniyle delil tespiti istemi
Trafik kazası nedeniyle tazminat davası
Tespit talebi - ziyan zarar için
Terk nedeniyle ihtar verilmesi istemi
Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi - Mirasçılar tarafından
Terekenin tasfiyesinin yapılması istemi - Alacaklılar tarafından
Terekenin paylaşılması istemi
Tereke tespit istemi
Tenkis davası
Temyiz - ceza
Temyiz - İdare
Temyiz - Hukuk
Tedbir nafakasının kaldırılması istemi
Tedbir nafakası istemi
Tecavüzün önlenmesi ve haksız kazancın iadesi istemi
Tazminat davası - bina malikinin sorumluluğu
Taşkın inşaat nedeniyle tapu tescil davası
Taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
Taşınmaz zilyetliğina yapılan tecavüzün önlenmesi istemi
Taşınmaz satışına izin verilmesi davası
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
Taşıma sözleşmesine dayanan alacağın tahsili davası
Taşıma sırasında meydana gelen zararın tespiti davası
Tasarrufun iptali davası
Tarımda kendi adına çalışanın sigortalılığının tespiti davası
Tapuya tescil istemi
Tapu tesciline itiraz
Tapu memurundan tazminat istemi davası
Tapu kaydının düzeltilmesi davası
Tapu iptali ve tescil davası
Tanımanın iptali istemi
Tam yargı davası
Taksirli iflas suç duyurusu
Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye istemi
Tahliye taahhüdünün korkutarak alınması nedeniyle iptali istemi
Tahliye davası - ihtiyaç nedeniyle
Tahliye Davası
Hakem seçimi istemi
Taahhüdü ihlal nedeniyle şikayet
Şikayetten vazgeçme
Şikayet - İcra işlemlerine karşı memur muamelesini şikayet
Süre tutum istemi - cezada
Sulh Sözleşmesi
Suç eşyasını satın alma suçuna ilişkin suç duyurusu
Soyadının değiştirilmesi davası
Sigortalılığın tespiti davası
Sıra cetvelinin düzeltilmesi istemi
Sıra cetveline itiraz davası
Sınav notunun iptali davası
Sendika genel seçimlerinin iptali davası
Sebepsiz zenginleşme bedelinin iadesi davası
Savunmanın genişletilmesine itiraz
Satış sözleşmesinin ve tapunun iptali davası
Paylı Mülkiyetin sona ermesi davası
Önalım davası
Ödeme emrine itiraz
Ortaklığın giderilmesi için yetki verilmesi istemi
Ortaklığın giderilmesi davası - kat mülkiyeti kurulmak suretiyle
Ortaklığın giderilmesi davası
Ortak yere tecavüzün önlenmesi davası
Ortak yere ayrılan arsa payının iptali davası
Olumsuz Sicil işleminin iptali davası
Olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi istemi
Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası
Nafakanın indirilmesi davası
Nafaka borcu için teminat verilmesi
Nafaka ilamını yerine getirmeme nedeniyle suç duyurusu
Müşterek evde kalan kişişel eşyaların tespiti istemi
Müdahalenin önlenmesi (eski hale getirme davası)
Muvazaalı satışın iptali davası
Motorlu araç işletenden tazminat istemi davası
Mirasın reddinin iptali davası
Mirasın reddi davası - Reddi miras davası
Mirası reddeden mirasçının alacaklılara karşı sorumlu tutulmasi davası
Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali davası
Miras sözleşmesinin iptali davası
Miras ortaklığının müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
Miras ortaklığına temsilci atanması istemi
Miras defterinin tutulması istemi
İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarnamesi örneği
Meraya haksız elatmanın önlenmesi davası
Menfi tespit davası
Marka ihlali nedeniyle tazminat istemi
Manevi tazminat davası
Maluliyetten sonra işe dönme talebinin reddi nedeniyle tazminat
Mala zarar verme nedeniyle suç duyurusu
Mal ortaklığında mirasın reddi izin verilmesi istemi
Mal beyanından sonra kazançta meydana gelen artışı bildirmeme şikayeti
Mal beyanında bulunmama şikayet
Limited şirket öz sermaye tespit istemi
Limited şirket ortaklığından çıkarılma
Limited şirketin feshi ve tasfiyesi
Küçüğün evlenmesine izin verilmesi
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
Nişan hediyelerinin iadesi veya bedelinin tahsili davası
Nesebin düzeltilmesi davası
Müflisin mallarını vermeme suç duyurusu
Miras sebebiyle istihkak davası - tedbir istemli
Miras ortaklığının giderilmesi istemi - İzale-i Şuyu davası
Mala zarar verme şikayet
Mala zarar verme suç duyurusu
Mal rejiminin değiştirilmesi istemi
Kusurlu olarak şirketin iflasını istememek nedeniyle şuç duyurusu
Kusurlu eşin payının kaldırılması istemi
Kuruluşunda eksiklik bulunan derneğin feshi istemi
Kooperatif Üyeliğinin tespiti istemi
Kooperatif üyeliğnden çıkarılma kararının iptali istemi
Kooperati hisse devrinin iptali istemi
Kooperatif genel kurulu kararının iptali
Konut üzerinde mülkiyet hakkı tesisi istemi
Kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat dabası
Kişilik haklarına saldırıdan dolayı tedbir istemi
Kiralananın üçüncü bir kişiye kiralanması nedeniyle tahliye
Kiralananın kullanımından doğan masrafların tazmini
Kiralananın esaslı onarım ihtiyacı nedeniyle tahliyesi
Kiralananı yeni iktisap nedeniyle tahliye
Kiracının ölümü nedeniyle sözleşmenin feshi ile tahliye
Kira tespit davası dilekçesi örneği
Kira sözleşmesinin devamının çekilmez hale gelmesi nedeniyle tahliye istemi
Kira Sözleşmesi Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Tahliye ve Tazminat İstemi
Kira parasının ödenmemesi nedeniyle tahliye
Kira alacağı nedeniyle hapis hakkı
Kıymet Takdirine İtiraz dilekçesi örneği
Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye
Kat İrtifakı Kararına Uymama Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil
Karşılıksız çek suç duyurusu
Kamulaştırması elatma nedeniyle tazminat
Kamulaştırma kararının iptali istemi
Kamulaştırma bedelinin artırılması
Kamulaştırılan taşınmazın amaca aykırı kullanımı nedeniyle iadesi istemi
Kamu davasına müdahale istemi
Kambiyo senetlerinde borca itiraz
Kademeli Olarak Hizmet Tespiti İstemi
İtirazın kaldırılması istemi
İtirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi
İtirazın iptali davası dilekçesi örneği
İtirazın geçici Kaldırılması istemi
İşyeri Kapatma Kararına itiraz
İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi
İştirak Nafakasının Artırılması istemi
İştirak halinde mülkiyeti müşterek mülkiyete dönüştürme
İşe iade ve ücret alacağı istemi
İşçi alacağı davasında ıslah
İş kazası nedeniyle tazminat istemi
İş davasında süre tutum
İş davası dilekçesi örneği
İstirdat davası
İsmin düzeltilmesi davası
İrtifak hakkının bedelsiz terkini
İrtifak hakkının bedeli karşılığında terkini istemi
İpoteğin terkini
İpoteğin kaldırılması
İntifa Hakkının terkini
İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat istemi
İmzaya itiraz dilekçesi örneği
İhtiyati tedbir istemi
İhtiyati haciz istemi
İhbar tazminatı istemi
İdari yargı kararının yerine getirilmemesinden doğan tazminat davası
İdari para cezasına itiraz - işe giriş bildirgesi nedeniyle
Enerji piyasası Kurulunun verdiği idari para cezasına itiraz
İdari para cezasına itiraz
İdare mahkemesi kararını uygulamayan yönetici hakkında suç duyurusu
İdare Mahkemesinde görülen davaya katılma talebi
Islah dilekçesi örneği
Hükmün açıklanması istemi örnek dilekçe
Hizmet tespiti davası örnek dilekçesi
Hileli tasarrufların iptali istemi
Hayvanın verdiği zararın tazmini istemi
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat
Haksız rekabetin önlenmesi istemi örnek
Haksız işten çıkarma nedeniyle tazminat istemi örnek
Haklı nedenle iş akdinin feshine itiraz ve kıdem tazminatı istemi dilekçe örneği
Haklı iki ihtara dayanılarak kiracının tahliyesi istemi dilekçe örneği
Hakaret Suç duyurusu
Görevi kötüye kullanma suç duyurusu
Geçit hakkı istemi
Gayrimenkul Satış Vaadine Dayanan Cebri Tescil Kararı Verilmesi İstemi
Gaiplik nedeniyle evliliğin feshine karar verilmesi
Gaiplik kararı verilmesi
Gaipliğe ve miras payının teslimine karar verilmesi
Fuzuli işgal nedeniyle tahliye
Fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil istemi
Fuhuş Halinde Şuç Ustü yakalama
Ferağa icbar istemi
Fazla çalışma ücretinin ödenmesi
Fahiş cezai Şarın indirilmesi istemi
Evrakta Sahtecilik suç duyurusu
Evlilik dışı çocuğun velayetinin babaya verilmesi istemi
Evliliğin korkutma nedeniyle iptali istemi
Evlenmeye izin verimesi
Evlatlık ilişkisinin kaldırılması
Evlat Edinmeye izin verilmesi
Eşin Tek Başına Evlat edinmeye izin verilmesi talebi
Eski Hale Getirme İstemi
Elatmanın Önlenmesi
Ecrimisil Davası dilekçesi örneği
Dolandırıcılık Suç Duyusuru
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Derneğin Kendiliğinden Sona erdiğinin Tespiti
Derneğin Feshi
Derdestlik itirazı
Delil Tespiti istemi
Davanın Yenilenmesi
Davanın İhbarı dilekçesi örneği
Davanın Ayrılması
Davaların Birleştirilmesi
Davadan Feragat
Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi
Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
Çocuk İçin Nafaka
Çeklere Ödeme Yasağı Konulması
Cinsiyetin Değiştirilmesi
Boşanma - Maddi Manevi Tazminat istemli
Boşanma - Terk Sebebiyle
Boşanma - Şuç İşleme Nedeniyle
Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması
Boşanma - Hayata Kast - Pek Fena Muamele
Borçtan Kutulma Davası
Borçlunun İflasına Karar Verilmesi istemi
Borca İtiraz dilekçesi
Borca Gecikmiş İtiraz
Bono İptali
Bekleme Süresinin Kısaltılması - İddet Müddetinin Kısaltılması
Bekarlık Soyadının Kullanılmasına İzin verilmesi
Babalık Davası dilekçesi örneği
Babalığın Tespiti İstemi - Nafaka İstemli
Ayrılık Süresinde Barışmama Nedeniyle Boşanma
Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması
Ayrılık Kararı Verilmesi
Arsa Payı İle Kat İrtifakının Devri
Abonelik sözleşmesi nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet dilekçesi

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu