[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #18518  12-12-2009 12:53 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
Günlük Planlar:
nedir örnekleri branşlar özellikleri tarih coğrafya matematik dersi
Ortaöğretimde henüz yeni bir uygulama olan günlük plana öğretmenlerimiz tam bir uyum sağlamış değildir. Her şeyden önce eğitim öğretimin tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi ve önemli bir etkinlik olduğuna inanılmalıdır. Çünkü günlük plan her şeyden önce öğretmen için;

1. Öğretmen ortak konulara ve etkinliklere yönelmeyi sağlar.
2. Öğretmen konuların muhtevası ile etkinliklerin mantıklı olarak sıralanmasına imkan verir.
3. Üzerinde önemle durulacak noktaları belirler.
4. Zamanın verimli olarak kullanılmasına imkan sağlar.
5. Yapılan çalışmaları belgelendirir.
6. Değerlendirme için bir temel oluşturur.
7. Dersler ve konular arasında ilişkileri gösterir.
8. Dersler de sürekliliği sağlar.
9. En uygun yöntem ve teknikleri belirleme imkanı verir.
10. Sınıf ve şubeler arasında üzerinde durulan konu ve etkinlikler açısından denge sağlanmasına yardımcı olur.

Bu gerçeklere bağlı olarak yapılan günlük plan öğretmenin yıllık planına uygun olarak bir yada birkaç ders saatinde kime, neyi, neden, ne zaman, nerede öğretileceğini gösteren ve önceden yapılan bir hazırlık çalışmasıdır. Bu tanıma uygun olarak günlük planını yapmaya başlayan bir öğretmen önce, yıllık planında hangi konuyu işleme sırasının geldiğini tespit etmelidir. Bu konuyu hangi sınıflarda ne kadar süre içinde işleyeceğini öğrenci seviyesi yönünden de düşünmeli ve planın bundan sonraki kısımlarını bu seviyeye göre ele alacağını unutmamalıdır. İşleyeceği konuya göre Türk milli Eğitiminin okulun ve dersin amaçlarını göz önüne alarak öğrencilerine bilgi beceri davranış ve değer duygusu yönünden neler kazandıracağını amaç olarak belirlemelidir. Amaç belirlemelerinden sonra konuyu hangi metotla daha iyi öğretebileceğine okulun ve çevrenin imkanlarını da göz önüne alarak karar vermelidir. Daha sonra dersi nerede işleyeceğini hangi araç gereçleri kullanacağını göstermelidir.
Bu genel tespitlerden sonra günlük planda en önemli bölüm bunların ders içinde hangi sıraya göre ve nasıl kullanılacağını belirlemektir. Planın bu bölümüne “konunun işlenişi” denilmektedir. Bu bölüme, derslerin işlenişi bölümünde ayrıntılı olarak yer verilecektir

Ders bitiminden sonra öğretmen günlük planının iki yönünden değerlendirmeye tabi tutmalıdır.

1. Öğretmen ders sonunda yaptığı değerlendirmeye göre önceden belirlediği amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını kontrol eder. Amaca ulaşılmamışsa bunun nedenini araştırır, bu nedeni ortadan kaldıracak şekilde yeniden bir planlama ile konusunu işler.
2. Planın işlenişinde süre, metot, araç- gereç vb. yönlerden aksayan uygulanmayan bir taraf var mıdır varsa bundan sonraki planlamalardaki bu tür aksamaların olmaması için gerekli tespitin yapılması ve bu hususun yıllık planın düşünceler bölümüne aktarılması gerekir.

Şunu da hemen belirtelim ki günlük plan için matbu kalıplaşmış öğretmeni sınırlayan belirli formlar kullanmaya gerek yoktur. Dersin özelliğine göre seçilen bir defterde kullanılabilir.


Atölye ve Meslek Dersleri İçin Hazırlanacak Yıllık Planlarda Aranılacak Hususlar

1. Müfredat programında belirtilen konuların tamamının yıllık planlara aktarılıp aktarılmadığı.
2. Atatürk inkılap ve ilkeleri ile ilgili hususların programlara yansıtılıp yansıtılmadığı.
3. Bir önceki öğretim yılında uygulanan planlardan yararlanılarak yıllık planların geliştirilip geliştirilmediği.
4. Eğitim öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlayıcı eğitimin programda ön görülen amaçlara yöneltilecek nitelikte olup olmadığı.
5. Zümre kararlarına uyulup uyulmadığı.
6. Planın hazırlanmasında çevre özellikleri okul çevre ilişkilerinin göz önünde bulundurulup bulundurulmadığı.
7. Planın, neyi , niçin, ne kadar zamanda, ve nasıl öğretileceğine cevap verecek nitelikte olup olmadığı.
8. Ayrılan sürenin konunun ağırlıklarına göre yeterli olup olmadığı.
9. Konuların işlenmesinde en uygun yöntem teknik kaynak araç ve gerecin seçilip seçilmediği.
10. Konularla ilgili deney gezi ve gözlemlere yer verilip verilmediği.
11. Zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenip belirlenmediği.
12. Ödev konularının dersin konusu ile ilgisi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen amaçlara uygun olup olmadığı.
13. Yazılı yoklama sayısının sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde belirtilen sayıda olup olmadığı, yazılı yoklama tarihlerinin konu yada ünite bitimine göre tespit edilip edilmediği.
14. Olan uygulaması esasında tespit edilen aksaklıkların planın düşünceler bölümüne yazılıp yazılmadığı.
15. Planın zümre öğretmenlerince imzalanıp imzalanmadığı.
16. Planın okul müdürlüğünce onaylanıp onaylanmadığı.
gibi hususlar aranılmalıdır.

Günlük Planlarda Aranacak Hususlar

1. Yıllık plana ve müfredat programına uyumu.
2. Konunun amaçlarının öneminin ve uygulama alanlarının belirtilme durumu.
3. 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk inkılap ve ilkelerinin öğretim esasları yönergesinde “belirtilen esaslara yer verilme durumu.
4. Uygulanabilme durumu.
5. Dersin işlenişi ile ilgili yöntem ve teknikler.
6. Bir önceki konu ile ilgili yöntem ve teknikler.
7. Kaynak araç ve gereçlerin seçilme ve inceleme kullanılması durumu.
8. Gezi, Gözlem , deney ve ödev konularının seçilmesinde amaçlara uygunluk.
9. Birden fazla şubeden uygulanması halinde paralelliği sağlayabilme durumu .
10. konuya ayrılan zamanı değerlendirme durumu.
11. Konunun öğrencilere mal edilip edilmediğini anlamak için hazırlanan yoklama sorularının niteliği.
12. Planın uygulaması ile ilgili tespit edilen hususlar, gibi ilave maddeler eklenebilir.

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu