[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #18526  12-12-2009 13:06 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 30
Facebook'ta Paylaş
KORUMA DERNEĞİ VE OKUL -AİLE BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI


OKUL -AİLE BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
görevleri çalışma esasları
Tanımı ve Önemi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek veli ve öğretmenler arasında işbirliği sağlamak amacı iler kurulmuş bir birliktir.
Bütün modern toplumlarda olduğu gibi toplumumuzda da okul ile ailenin işbirliği zorunlu hale getirilmiştir. Öğrenciyi ham bir madde okulu bu ham maddeye şekil veren bir atölye olarak kabul ettiğimizde ortaya çıkacak eserin daha sağlıklı olabilmesi için okul ile ailenin işbirliğinin sağlanarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ;
Atatürk İlke ve inkılaplarına ve Anayasamızın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli ahlaki ve insani manevi kültürel değerlerini benimseyen daima yüceltmeye çalışan İnsan haklarına ve anayasamızın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli demokratik laik sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Zamanında özelikle küçük yerleşim birimlerinde okullarımızda okul aile birliğinin amaçları velilerimize tam olarak anlatılmadığı için veli okula çağrıldığında para isteneceği veya okulun bir ihtiyacının giderilmesinin dile getirileceği düşüncesinden hareketle bu toplantılara itibar etmemektedir. İşte burada okul yönetimi ve öğretmenlere büyük iş düşmektedir. Okul-Aile birliğinin ayni ve nakdi yardım toplamakla bir ilgisinin olmadığının ve bu durumun dernekler aracılığıyla yapılabileceğinin anlatılması gerekmektedir.
Çocuklarımızın aile çevre bedensel ve zihinsel yapı ve özelliklerini tanımak bu suretle onların ve ailelerinin eğitimine olumlu yönde katkıda bulunmak için Okul- Aile birliklerinin kurulmasına ihtiyaç vardır.

Kuruluş ve Çalışması:
Kuruluşu: Okul-Aile Birliği ;Okul müdürü, müdür yardımcıları, Öğretmenleri öğrenci velileri ve isterlerse öğrencilerinin ana ve babalarının katılmaları ile oluşur.

Okul-Aile Birliği Organları:
Genel kurul, Yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.
Genel Kurul: Birliğin kuruluşunun adı geçen okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenci velileri ve isterlerse öğrencilerin ana ve babalarından oluşan üyelerden meydana gelir.

Genel Kurulun Çalışması:
Okul aile birliği ilk defa kuruluyorsa okul müdürlüğünün, daha önce kurulmuş ise Yönetim Kurulunun daveti ile ders yılı başını takip eden iki ay içersinde toplanır. Genel kurul üye tam sayısının en az bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Toplantıda çoğunluk sağlanamamış ise bir hafta sonra gelen üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alınır. Genel kurul toplantı tarihi ve gündemi okul müdürlüğü tarafından bilgi edinmek bakımından bir üst makama bildirilir. Genel kurul gündeminde bulunan konuları görüşür.
Yeni bir konu gündeme alınmak istenirse toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından kurula teklif edilmesi gerekir. Gündem maddelerinin sırasında da bir değişiklik yapılmak istenirse aynı usul uygulanır.
Genel Kurulun Görevleri:
Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşerek karara bağlamak okulun eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşlerini bildirmek ve konularda temennilerde bulunmak.

Genel Kurul Toplantısının Yapılması:
Genel kurula katılacak üyeler düzenlenen üye listesindeki adları hizasını imzalarlar, toplantının açılışını okul müdürü yapar, sonra toplantıyı yönetmek üzere genel kurul tarafından açık oyla bir başkan bir de başkan yardımcısı ve iki de yazman seçilerek toplantı divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını hazırlarlar başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu: genel kurul tarafından seçilen 5 asil 5 yedek üye ile yönetim kurulunun tabii üyesi olan okul müdürü ve öğretmen kurulunca seçilen bir öğretmenden meydana gelir. Yönetim kurulu seçildiği hafta içersinde toplanarak kendi arasında bir başkan bir başkan yardımcısı, ve bir yazman seçer, yönetim kurulu üyelerinden Başkan birliğin temsilcisidir.
Başkan yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısının başkan olmadığı zamanlarda onu temsil eder. Yazman birliğin yazı işlerini yürütür. Yönetim kurulu birliğin görevlerini bir program dahilinde yürütülmekte vazifeli ve bu çalışmalarında genel kurula karşı sorumludur.
Yönetim kurulu okulun açık olduğu zamanlarda ayda bir defa toplanır. Okulun açık olmadığı zamanlarda da toplanabilirler. Toplantı en az dört üye ile yapılır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim kurulu kararları karar defterine yazılarak imzalanır. Üyelerden özürsüz olarak üç toplantıya katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda yedek üyelerden sırada olanlar alınırlar. Yönetim kurulunda üye sayısı yedeklerle birlikte dördün altına düştüğü takdirde Genel Kurul okul müdürlüğü tarafından bir ay içersinde toplantıya çağrılır ve yeni yönetim kurulu teşekkül ettirilir.

Denetleme Kurulu:
Denetleme kurulu genel kurul tarafından seçilen üç asil iki yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonra ilk hafta içinde toplanıp aralarında bir başkan seçerler. Denetleme kurulu üç ayda bir toplanarak yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntılarıyla inceleyerek bu konuda hazırladığı raporu faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar.

Okul-Aile Birliği Görevleri:
-Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin; Millet, Vatan, Bayrak ve insanlık sevgilerini, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılıklarını dayanışma duygularını pekiştirme amacıyla veli ve okul ile işbirliğini sağlamaktır.
-Okulun amaçları ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında ana ve babaları bilgilendirmek.
-Okulun programı eğitim öğretimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak.
-Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerini dürüst, nazik,başarılı ve saygılı olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul yönetimi arasında işbirliğini temin etmek.
-Evde derslerine çalışma imkanı bulamayan öğrencilere okulda çalışma ortamı sağlamak.
-Öğrencilerin disiplin ve toplum düzenine uyum sağlamaları için okul müdürlüğü ve velilerle işbirliği yapmak.
-Öğrencilerin yapmaları uygun olmayan davranışları gitmeleri uygun olmayan yerleri okul müdürlüğü ile birlikte tespit etmek ve ana babalarla işbirliği yapmak.
-Öğrencilerde bulunması istenmeyen israf, gösteriş ve devlet malını hor kullanma gibi kötü alışkanlıkları önleyici tedbirler almak.
-Özel yetiştirmeye ve teşvike muhtaç çocuklar hakkında gerekli çarelere başvurmak, resim, müzik, yabancı dil ve beden eğitimi derslerine özel ilgi duyan çocuklara okulda ve çevrede uygun imkanlar hazırlamak.
-Öğrencilerin sağlıklı olmaları ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaları temizlik alışkanlığı kazanmaları, düzenli beslenmelerini ve boş zamanlarını değerlendirmeleri konularında veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.
-Okul çağındaki çocukların bakımı gelişimi ve eğitimi konularında konferanslar düzenlenmesini sağlamak.
-Çocukların trafik kazaları ve diğer kazalardan ve hastalıklardan korunmaları ve bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili olarak veliler ve okul müdürlüğü ile işbirliği yapmak.
-Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını takip etmek ana ve babaların okulu ziyaret etme alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olmak.
-Sınıf öğretmenlerini öğrencilerin ana ve babalarını ziyaret etmeye teşvik etmek, yedirilmeye ve giydirilmeye muhtaç hasta ve fakir öğrencilere gerekli yardımın sağlanması için Okul Koruma Derneği ile işbirliği yapmak.
-İşitme, görme, konuşma ve zihin yönünden özürlü veya herhangi bir alanda yetenekli öğrencilere eğitimi zor ve özel eğitimi gerektiren öğrenciler için tedbirler almak.
-Tatillerde veya eğitim ve öğretim sonraki boş zamanlarda okulu kitaplık bahçe ve boş tesislerinde öğrencilerin velilerin ana ve babaların faydalanmalarını sağlayacak tedbirleri almak.
-Çevrede okuma yazma bilmeyen yada belirli bir alanda yetişmek isteyen vatandaşları yetiştirmek üzere okulların yaptıkları faaliyetlere gerekli katkıda bulunmak.
-Yönetim kurulu çalışmaları sırasında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi konusunda okul müdürlüğü veliler ve ana babalarla işbirliği yapmak.

Diğer Görevler:
Birlikler okul müdürlüğünün yapmakta olduğu işlerle destekler. Okulu güç duruma sokucu kararlar veremez. Tamamıyla eğitici olan amacına politika veya çıkar karıştıramaz. Birlikler alınması gerekli gördükleri yeni ve faydalı tedbirleri okul müdürüne teklif edebilirler. Derslerde zayıf olan öğrencilerin başarı düzeyini yükseltmek veya onların üst öğrenim kurumuna hazırlamak amacıyla Koruma Derneğinin işbirliği ile okullarda yetiştirme kurslarının açılmasını sağlayabilirler. Bu kurslar konu ile ilgili olarak yayınlanmış veya yayınlanacak mevzuata uygun olarak yürütülür.

Birliğin Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler:
Birliğin yönetim kurulu aşağıdaki defterleri tutar:
-Üye Kayıt Defteri; üye adresleri ve giriş tarihleri kaydedilir.
-Karar Defteri; Yönetim kurulu kararları tarih sırasıyla yazılır.
-Gelen Giden Evrak Defteri; Birliğe gelen ve giden yazılar kaydedilir ve dosyalanır. Birliğe ait defter ve dosyalar okul müdürlüğünce saklanır.
Bir kısım okullarımızda olduğu gibi veli-okul işbirliğinin sağlanması çevrenin okula karşı ilgisinin az olması gibi hususlar eğitim öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Okulun eğitim öğretim ve yönetim çalışmalarının beklenen düzeye ulaşmasında ayrı bir önem taşıdığı gerçeğinden hareketle okul aile birliklerinin mutlak suretle teşkili ve amacına uygun çalışmalarının sağlanması yöneticilerimizin üzerinde önemle durması gereken bir husustur.
Okul -Aile birliklerinin kuruluş ve çalışmaları hakkında gerekli ve yeterli bilgiler 2141 sayılı Tebliğler Dergisinde bulunmaktadır.


KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMALARI:

Okullarda faaliyet gösteren “Okul Koruma Derneği” kuruluş ve çalışmaları 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na göre düzenlenmektedir. (7.10.1983 tarih ve 18184 sayılı Resmi Gazete)
bu kanunun birinci maddesine göre dernek kurmada amaç kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle oluşturacakları derneklerle ilgili faaliyetleri yürütmektir.
Bu kanunun dördüncü maddesine göre; medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin almaksızın dernek kurabilir. Ancak; dernek kurma ,hakkına sahip olmayan özel ve tüzel kişilerin kimler olduğu da aynı madde içinde açıklanmaktadır.

Okullarda Koruma Derneğinin Önemi:
1. Öğrencilerin eğitim ve öğretimini en üst düzeye çıkartmak için okul yönetimine yardımcı olur.
2. Okul içi ve dışı her türlü eğitsel, kültürel ve sportif nitelikli çalışmaları destekleyerek okulun toplumdaki saygınlığını artırır.
3. Okulda yardıma muhtaç öğrencilerden okul yönetimince uygun görülenlerin derslerindeki başarıların devamını sağlamak için maddi ve manevi yardım da bulunur.
4. Okulun ; bina ve dersliklerinin tadilat , onarım, bakım ve yakacak ihtiyaçları zaruri olan harcamalara elektrik, su , telefon, kırtasiye, temizlik vb. giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunur.
5. Modern eğitimin gereği, ders araç-gereç ve malzemeleri temin etmede, laboratuar kurmada, gerekli araç gereci sağlamada okul yönetimine katkıda bulunur.
6. Öğrenci-öğretmen-veli işbirliği içerisinde, eğitici-öğretici ve geliştirici ve dinlendirici nitelikte;kamplar açar, geziler düzenler, çeşitli toplantı, eğlence vb. sosyal faaliyetler düzenler.
7. Okul bünyesinde diğer kuruluşlarla (Okul Aile Birliği, Eğitim Vakfı gibi) uyumlu bir işbirliği ve çalışma içinde olur.

Okul Koruma Derneğinin Kuruluşu:
Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda belirtilen hususların belirtilmesi zorunludur. (Dernekler kanunu Madde 8)
1. Derneğin adı ve merkezi.
2. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimi.
3. Dernek kurucularının adı ve soyadı, meslek veya sanatları, ikametleri ve tabiiyetleri.
4. Derneğe üye olma üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri.
5. Dernek genel kurulunun kuruluş şekli , toplanma zamanı.
6. Genel kurulun görevleri yetkileri oy kullanma ve karar alma usul ve şekli.
7. Yönetim ve denetleme kurallarını görev ve yetkileri ne suretle seçileceği asil ve yedek üye sayıları.
8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacaksa şubenin nasıl kurulacağı görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temin edileceği.
9. Üyelerin ödeyeceği aidat miktarı.
10. Derneğin iç denetim şekilleri .
11. Tüzüğün ne şekilde değiştirilebileceği.
12. Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Yukarıda ki açıklamaların ışığı altında okullarda koruma derneği kurma ve bu derneğin tüzel kişilik kazanması için izlenecek yol, Dernekler kanununa göre aşağıdaki şekilde takip edilir.
Madde 1 de belirtilen en az 7 gerçek kişiden oluşturulacak kurucular tarafından hazırlanan kuruluş bildirisi (Madde 8) ve ekleri okulun bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine verilir. (Madde 9).
Kuruluş bildirisinde ve eklerinde kanuna aykırılık ve noksanlık bulunmasa veya tespit edilen noksanlıklar süresi içinde tamamlanırsa ilgili makam keyfiyeti derneğe yazı ile bildirir. (Madde 10)
Kurulmasına izin verilen derneğin geçici yönetim kurulu ( kurucular kurulu) ;tüzüğü ve ikametgahını bildiren ilanı, izin yazısından itibaren 15 gün içinde mahalli bir gazete de, gazete çıkmayan yerlerde ise, il merkezinde çıkan bir gazetede yayınlatır ve bu ilanın 5 suretini mülki amirliğe verir. (Madde 13).
Dernek; tüzüğün gazetede yayınlandığı günü izleyen altı ay içersinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahallin en büyük mülki amiri derneğin kendililiğinden dağılmış sayılmasına karar verir. ( Bu durumda tekrar kuruluş izninin alınması gerekir.)
Üye olma hakkı üyeliğin sona ermesi üyelerin hakları; dernekler kanununun 16,17,18, maddelerinde ayrıca belirtilmiştir.

Dernek Organları :
1. Genel kurul.
2. Yönetim kurulu
3. Denetleme kurulu

Her dernekte bu organların oluşturulması zorunludur. (Dernekler Kanunu Madde 19)
Genel kurul toplantılarının zamanı (Madde 20) Toplantıya çağrı usulü (Madde 21 ) Toplantı yeri (Madde 22), Toplantı yeter sayısı (Madde 23), Toplantının yapılış usulü (Madde 24),Toplantıda görüşülecek konular (Madde 25) de belirtilmiştir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Dernekler kanununun 26. Maddesindeki hususlar, genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Yönetim Kurulu Teşkilatı ve Görevleri
Dernekler kanununun 27. maddesinde belirtildiği üzere; yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulunca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulunun görevleri bu madde de açıklanmıştır.
Ancak yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde, dernekler kanununun 28. Maddesindeki yükümlülükler yerine getirilmelidir.
“Madde 28-Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.”


Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri
Denetleme kurulu; 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere, genel kurulca seçilir. Denetleme kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altıyı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Dernek organlarına seçilenler için düzenlenen belgeler derneğin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine kapsamı 30. Maddede gösterilen şekilde yazı ile bildirilir.

Dernekçe Tutulacak Defter ve Kayıtlar
1. Üye kayıt defteri
2. Karar defteri.
3. Gelen ve giden evrak defteri.
4. Gelir-gider defteri.
5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri.
6. Demirbaş defteri.

Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. (Madde 62)

Deneklerin Gelirleri
Deneklerin gelir kaynakları;
1. Üye aidatları.
2. Derneklerce yapılan yayınlar,Tertiplenen, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler.
4. Bağışlar ve yardımlar.
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Derneklere başka kurum ve kuruluşlardan yapılacak yardımların şekil ve şartlar madde 61 de ayrıca belirtilmiştir.
Deneklerin gelir ve giderlerinde takip edilecek usul (Madde 63) de açıklanmıştır. Derneklerin taşınmaz mal edinme hakkı (Madde 65 ) de, dernek faaliyetlerine yasak olan yerler (Madde 66) da, genel kurul toplantılarına hükümet komiserinin görevlendirilmesi hususları da (Madde 67,68,69,70) de ayrıca belirtilmiştir.
okul bahçemizin sürekli temiz olabilmesi için neler yapılabilir?

Bu mesaj ahmet tarafından düzenlendi (06-05-2010 16:50 GMT+2 saat, ago)
__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu