[Kayıt ol]   [Şifremi unuttum!
Kullanıcı adım:   Parolam:  
 
Yazar Mesaj   #18527  12-12-2009 13:14 GMT+2 saat  

moonlight


Admin


Tecrübe Puanı.: 96%
Ruh Hali: Neşeli
Mesaj 4214
Şehir: istanbul
Ülke:
Meslek: gecelerin adamı :))
Yaş: 32
Facebook'ta Paylaş
M.E. BAKANLIĞI MENSUPLARINA TAKDİR VE TEŞEKKÜR VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

1. ÖDÜLLENDİRME: Görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlara Takdirname ve teşekkür name belgeleri verilir. (09.09.1985/2195 Tebliğler dergisi )

Takdir belgesi verilecekler:
a-6 yıllık sicil ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara
b-Genel bir zarar ,felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak, görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara
c-Bakanlığımız görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan, bu eserlerinin yarışma sonucu derece almış veya ders kitabı olarak kabul edilmiş olanlara,
d-Okul koruma derneklerinin ekonomik,sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret göstererek fahri üye olarak çalışan öğretmenlere,
e-Bakan tarafından üst üste üç yıl teşekkür belgesi verilenlerden, dördüncü yılda bakan tarafından teşekkür belgesi verilmesi uygun görülenlere,
f-Memuriyeti süresince siciline işlenmiş bir ceza almadan emekli olanlara,
g-Yeni buluşlar yada yararlı yenilikler yapanlara,
h-Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kuruluşlar da üretimi,verimliliği ve geliri,kişisel çaba ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara verilir.

Takdir belgesi verecekler:Müfettişlerin, sıralı sicil amirlerinin teklifiyle veya resen:
Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Vali, Kaymakam, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri görev alanı içindeki görevli personele Takdir Belgesi verebilirler.

Teşekkür Belgesi Verilecekler:
a-Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara,
b-Bakanlığımızca kabul/ tescil edilen çevri ve derleme türü eser yayınlayanlara,
c-Malulen emekli olanlara verilir.

Teşekkür Belgesi Verecekler: Müfettişlerin, sıralı sicil amirlerinin teklifi ile veya resen : Bakan, Müsteşar,Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Vali, Kaymakam, İl ve İlçe Eğitim Müdürleri görev alanı içindeki görevli personele Teşekkür Belgesi verebilirler.

Aylıkla Ödüllendirme: (26.12.1989/2302 s. Tebliğler Dergisinde yayımlanan Yönerge)
İlçe, İl ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca, yönergede belirtilen esas ve usullere göre seçilen personel aylıkla ödüllendirilir.Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin:

a-Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olması,
b-Ödül teklif edilen yıl içinde, aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmas
c-Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olması gerekmektedir.
OKUL AYNİYAT İŞLEMLERİ

Ayniyat Muhasebesinin Konusu ve Görevleri

AYNİYAT MUHASİBİNİN GÖREVLERİ VE MUHASİPLERİN TARİFİ:
MADDE 1- 1050 numaralı Muhasebei umumiye Kanununun 99. maddesini değiştiren 2586 numaralı kanunda yazılı karasal,denizsel, havasal ve jandarmasal savunma kuvvetlerine ilişkin donatım, harp araçları, giyim, yakacak, giyecek, askeri fabrikalar ve bağlı kuruluşlar hariç olmak üzere diğer genellikle devlet daire ve kuruluşları ile döner sermaye ile idare edilenlerde dahil bunlara bağlı çeşitli kuruluşların imalat ve istihsalatı ve bu daireler ve müesseselerde mevcut kullanılmaya sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın (mefruşat dahil) girip muhtelif sebeplere çıkmasını, bozulmak ve çürümekten doğacak zayiatı ve fire emsalinden vuku bulacak azalmaları ve ambar artırımlarını kayıt ve takip etmek ve bunların hesaplarını vermek ayniyat saymanlarının asli vazifelerindendir.

AYNİYAT SAYMANI OLARAK SAYIŞTAYA
İDARE ZAMANI HESABI VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR

1- Kadrolarında memuriyet adları doğrudan doğruya ayniyat saymanı olarak gösterilenler.
2- 832 numaralı Sayıştay Kanununun 43. maddesi gereğince bağlı oldukları Bakanlık veya Genel İdarelerce tespit ve Sayışta ya bildirilecek olanlardır.

AYNİYAT MUTEMETLERİ
Bunların dışında kalıp işlemin önemsizliği dolaysı ile hesaplarını sorumlu saymana vermesi lazım gelen mutemetleri ve bağlı bulundukları saymanlıkları da Bakanlık veya genel idareler tayin ve tespit ederler.

MERKEZDEKİ AYNİYAT SORUMLU SAYMANI
Merkezdeki ayniyat sorumlu saymanı kendi idare zamanı hesabından başka bağlı saymanlarının idare hesaplarını merkeze celbederek Sayışta ya takdim edeceği gibi genel saymanlık kanununun 105. maddesi gereğince bağlı olduğu Bakanlık veya genel idarenin ayniyat kesin hesabı tanzim ile de mükelleftir.

AYNİYAT SAYMANLIĞININ İHTİVA ETTİĞİ MADDELER
MADDE 2- Ayniyat Saymanlığı, ihtiva ettiği adı geçen maddeler itibariyle 3 kısma ayrılmıştır:
A- Demirbaş eşya ve mefruşat muhasebesi,
B- Kullanma ve tüketime mahsus eşya ve levazım ambar ve depolanacak yerlerin muhasebesi,
C- Fabrika ve imalathaneler (Atölyeler)

DEMİRBAŞ EŞYA MUHASEBESİ
(Mefruşat dahil)

DEMİRBAŞ EŞYANIN NELER OLDUĞU :
MADDE 3- Demirbaş eşya bu tüzüğün 60. maddesinde tarif ve bunların nevileri (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir.
DEMİRBAŞ EŞYANIN NUMARALANMASI :
MADDE 4- Her daire müessesede mevcut demirbaş eşyadan çatal, bıçak, tabak, kase, fenni ve tıbbi alet edevat ile bunlara benzer damga vurulmasına kullanışlarının hususiyetine binaen imkan olmayan levazım hariç olmak üzere bütün eşyanın üzerine kayıp olmayacak ve bozulmayacak bir surette ve mazbuat bir şekilde birer numara konur. Bu numaraların bütün Devlet daireleri için mümkün olduğu kadar bir tipte olması temin edilecektir.

OKULLARIMIZDA DEMİRBAŞ EŞYA ŞU ÜÇ KATEGORİYE GÖRE
YAPILMAKTADIR
(A-B-C) ESAS DEFTERLERİNE GEÇİRİLECEK DEMİRBAŞLAR
1- Masa, dolap, sandalye, soba, telefon, etajer, koltuk, halı, öğrenci sırası, yazı tahtası, tabure, portmanto, paravana, çerçeve, yayın panosu, hesap makinesi gibi eşyalar, demirbaş eşya (a) esas defterine ait edilecek ve defter numarası demirbaş eşya üzerine görülebilecek münasip bir yerine yazılacaktır.
2- Okulda bulunan bütün ders aletleri ve vasıtaları, (fizik aletleri ile iş tezgahları, planya, şerit, testere, makine aparatları, breyzler, torna aynaları, mengeneler, motorlar, elektrik, elektronik cihazları, işkenceler vb. dahil) demirbaş eşya, (B) esas defterine kayıt edilecek, bu eşyanın da yine defter numarası eşya üzerine görülebilecek münasip bir yerine yazılacaktır.
3- Bütün ders kitapları ile bütün dergiler (Dergilerin bir yıllık ciltleri tamamlandıktan sonra) demirbaş eşya, (C) esas defterine kayıt edilecek bunların üzerine defter kayıtlarına göre numaraları yazılacaktır. Ayrıca kitaplar için kitap fişi doldurulacak bu fişe kitabın adı, yazarı ve yılı ile fiyatı işlenecektir.
Bu eşyaların ayniyat tesellüm makbuzlarında (a-b-c) demirbaş eşyaları ayrı ayrı ve her mali yılı başında sıra numaraları ile başlaması lazımdır.

MÜSTEHLİK EŞYA VASFINA HAİZ EŞYALAR :
Demirbaş olmayan, mamul eşyaya sarf edilemeyecek iptidal madde ve malzeme vasfına haiz hammaddeden imal edilip, muayyen bir miada tabi olmayan zamanla kendiliğinden eskiyen, yıpranan, kırılanların okul muayene komisyonlarında tutulacak bir zabıtla kaydı düşürülecek (cam sürahi, masa camı, soba borusu, su bardağı, perde, ampul, fırça, ıstampa, başlık, mühür gibi eşyalar) demirbaşa ve malzemelere geçirilmeyip kullanılmaya ve çoğaltılmaya mahsus deftere kayıt edilmesi talimat ve mevzuat icabındandır.

Demirbaş Eşyanın Kayıt İşlemleri :
Bakanlığımızca genel depodan başka okullardan ve ithal edilmek tahsisi edilen demirbaş eşyanın okullarımıza gelmesiyle, muayene komisyonu tarafından işlenip bir tutanakla durumu tespit edilir. Tesellümde bir mahzur olmadığının anlaşılmasından sonra ayniyat muhasibi tarafından, gelen eşya (A) demirbaşından ise, (A) demirbaş ayniyat makbuzu keser. Ayniyat tesellüm makbuzları 4'er yapraklı olduğundan bu ayniyatın birinci nüshası eşyanın geldiği daireye, bir yazı ile gönderilir. (Ayniyat tesellüm makbuzu okul müdürlüğünce mühürlenip imzalanmış olacaktır.)
Ayniyatın ikinci nüshası ise, ayniyat mutemedi, demirbaş eşya (A) esas defterine adı, evsafı ve ölçüleriyle, ölçüsü olmayanların (kg.) mı nereden ve ne suretle geldiği, geliş tarihi ve tarih altına ayniyat makbuzunun no. su, fiyatı ve tutarı ile defterin açıklama bölümüne, bu eşyanın hangi bölümlerde kullanılacağı işlenir. Daha sonra aynı eşya (miktar, cins ve özelliği gibi) gerekli bilgilerin tespiti içinde, demirbaş eşya tasnif icmal defterine işlenir.


İŞLENİŞ :
Alfabetik olarak tutulacak demirbaş eşya tasnif icmal defterine, her sayfası eşya isimleri esas olarak düzenlenecek bu sayfalara göre ismi, eşya ismi işlenerek, cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı da kayıt edilecektir. Örneğin : (A) harfi ile başlayan eşyalar, askılar, aynalar, arabalar (B) harfi ile başlayan, bayraklar, breyzler, basküller (D) harfi ile başlayan eşyalarda, dolaplar, divanlar, dirençler gibi ayrı sayfalarda cinslerine göre işlenir. Bundan sonra demirbaş eşya kullanılacak bölüme teslim edilmek üzere, demirbaş eşya çıkarma pusulasına yazılıp gerekli imzaları tamamlanınca ayniyat mutemedi demirbaş eşyayı (B) demirbaş eşya (ders, atölye) alet ve vasıtaları yardımcı defterine işlenir. Çıkma pusulasının 1. nüshası idarece açılan bölüme ait dosyasına, 2. nüshası eşya ile birlikte ilgili bölüme teslim edilir. Bir nüshası dip koçanda kalır. Demirbaş eşya, eşya çıkarma pusulasına yazılıp gerekli imzaları tamamlanınca ayniyat mutemedi demirbaş eşyayı teslim alan ilgili bölümde çıkarma pusulasına göre atölyesinin (B) demirbaş eşya yardımcı defterine işler.
Ayniyat mutemedi, ayniyatın ikinci nüshasını, gerektiğinde sayımlarda ve teftişlerde ibraz edilmek üzere özel açılacak (A) demirbaş eşya ayniyat tesellüm makbuzu dosyasında muhafaza edilecektir. Ayniyatın üçüncü nüshasında genel evrak kayıt dosyasında konulacak ayniyatın dördüncü nüshasında dip koçanda kalacaktır. Gelen eşya (B) demirbaşından ise, yine aynen yukarıdaki beyana göre tek tek işleme tabi tutulacaktır. Bakanlığımızca tahsis edilen ödenekle satın alınan demirbaş eşyalarında, kayıt işlemleri yine aynen yukarıdaki beyana göre tek tek muamelesi yapılacaktır. Buna kesilecek ayniyatın (1. ve 2.) nüshaları verilen emri tahakkuk evrakına bağlanacak, (1. nüshası) istihkak ödenmek üzere maliyeye (2. nüshası) okul sarf evrakları dosyasına verilecektir. (3. nüshası) demirbaş kaydı ile ait olduğu ayniyat tesellüm makbuzu dosyasına muhafazaya, (4. nüshasıda) dip koçanda kalacaktır.

TEBERRÜ EDİLEN VE FİATI BELLİ OLMAYAN DEMİRBAŞ EŞYA İŞLEMİ:
Ayniyat talimatnamesinin 4. maddesine istinaden, fiyatı belli olmayan veya teberru suretini devlete mal edilen eşya ve levazıma ayniyat muhasibi tarafından ait olduğu dairece üç kişiden az olmamak üzere seçilecek bir suret eliyle kıymet biçilerek fiyat takdiri yapılır. Mahallerince fiyat ve kıymetlerinin tespiti mümkün bulunmayan eşya ve sair levazımın tespiti mümkün olan ve evsafının yazılmasıyla kıymetleri merkezden sorulur. Alınacak cevap kayda esas olarak mutemedi tarafından tesellüm makbuzuna yazılır.

GİRİŞ
DEMİRBAŞ EŞYANIN TANIMI : Ayniyat talimatnamesinin 60. maddesinde, demirbaş eşya bir miyada tabi olmayan, uzun zaman muhafaza edilebilen ve kullanılabilen eşya olarak tanımlanır.

DEMİRBAŞ EŞYANIN KAYIT İŞLERİ :
Demirbaş eşyalar okullarımıza değişik (Bakanlığın göndermesi ile, Bakanlıktan gelen ödenekle satın alınan, bağış olarak, vb.) şekilde gelebilir. Gelen eşyalar muayene komisyonu tarafından incelenip, durum bir tutanakla tespit edilir. Tesellümde bir sakınca görülmediği takdirde gelen eşya Ayniyat Talimatnamesi'nin 19. maddesine göre ve Mesleki Teknik Öğretim Müsteşarlığı'nın 5 Kasım 1962 tarih ve 29611 sayılı genelgelerindeki esaslara göre Esas Ambar Defteri'ne kaydedilir. Dört (4) nüsha olacak şekilde Demirbaş Ayniyat Tesellüm Makbuzu kesildikten sonra okullarımızda tutulan (A-B-C) demirbaş esas defterlerine usulüne uygun olarak talimatnamenin 6. maddesi uyarınca kaydı yapılır. Demirbaş esas defterine kaydı yapılan eşyalar Demirbaş Tasnif (İcmal) Defterine alfabetik sıraya göre kaydedilirler.
Bu işlemden sonra da Ayniyat Mutemedi 3 nüsha halinde demirbaş çıkarma pusulasını tanzim ederek eşyayı ilgili bölüme vermeden (B) demirbaş eşya (Ders - Atölye) Alet ve Vasıtaları Yardımcı Defteri'ne işler. Daha sonra ilgili bölüme gönderir. İlgili bölümde eşyayı aldığında çıkarma pusulasına göre (B) demirbaş eşya yardımcı defterine kaydeder. Böylece okullarımıza gelen demirbaş eşyanın kaydı tamamlanmış olur.

DEMİRBAŞ YARDIMCI DEFTERİNİN İŞLENİŞİ :
Okullarımızda 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'na göre 1939 yılında çıkarılmış Ayniyat Talimatnamesi'ne uygun olarak (A-B-C) esas defterleri olmak üzere 3 (üç) kategoride, demirbaş eşyaların kaydı yapılır. Ancak bu esas defterler okul idarelerince tutulduğu için atölyeler ve diğer bölümlerdeki eşyalar bir hayli karışır. İşte bunu önlemek, her atölye ve bölümün kendi demirbaş eşyalarını kolayca sayım, dökümünü yapabilmesi bakımından atölyelerde de (B) demirbaş eşya yardımcı defterleri tutulur. (B) demirbaş eşya esas defterine, okula gelen eşyalar geliş sırasına göre kaydedilip, numaralanırlar. Bu numaralar o eşyaların demirbaş numaralarıdır. Atölyelerdeki yardımcı defterlere kaydedilirken de sıra numarası yine 1'den başlar. Ancak eşyanın demirbaş numarası değişmez. Kısaca demirbaş numarası esas defterdeki okula geliş sırasıdır. Yardımcı defterde ise, sıra numarası bize o bölüme giren demirbaş sayısını verir. Defterdeki adı, özellikleri ve markası bölümüne, esas defterdeki adı ve özellikleri yazılır. Adedi bölümüne, atölyeye o eşyadan kaç adet geldi ise o miktar yazılır. Birim fiyatı kısmına esas defterdeki birim fiyatı ne ise o yazılır. Ne suretle geldiği hanesine, yine esas defterdeki durum yazılır. Demirbaş esas defterinden silinmişse hanesine, komisyon marifeti ile düşümü yapılan(Satın alındı, Bakanlıktan geldi, Bağış vb.) gibi yazılır.
Demirbaş esas defterdeki kayıt no bölümüne esas defterdeki giriş sıra numarasına eşyaların düşüm evrakının tarih ve sayısı, düşülen eşyanın adedi (miktarı) yazılır. Açıklamalar kısmına da eşya ile ilgili açıklanması gereken bir şey varsa o özelliği yazılır.

ATÖLYELERDE KULLANILAN GEREÇ DEFTERLERİ VE İŞLENİŞİ :
Atölyelerde demirbaş yardımcı defterlerinden başka kullanılıp biten, çabuk yıpranan müstehlik maddeler (masa, cam, sürahi, soba borusu, su bardağı) ve atölyelerde kullanılan malzemeler için yine 5 Kasım 1962 tarih ve 29611 sayılı Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı’nın genelgelerine binaen, kullanılmaya ve yoğaltılmaya mahsus defter (Gereç Defteri) tutulur. Bu defterde bir nevi yardımcı defterdir. Ambar esas defterine işlenip, malzemelerin atölye ve bölümlere çıkarması yapıldığı zaman çıkarma pusulasının sırasına göre gereç defteri işlenir. Gereç defteri yani yoğaltım defteri demirbaş eşya tasnif (icmal) defterinde olduğu gibi her derece yeteri kadar sayfa ayrılarak işlenir.
Baştaki sıra numarası kısmına, alınan gerecin atölyeye giriş sırasına göre ve her mali yılda tekrar (1) den başlamak sureti ile ayrı cins malzemeler için ayrı ayrı numara konulur. Özelliği hanesine, gerecin, malzemenin adı ve özelliği yazılır. Atölyeye giren malzemenin miktarı ise miktarı yazılı haneye işlenir. Fiyatın bölümüne giren gereç veya malzemenin birim fiyatı yazılır. Çıkarma kağıdının no. su ve tarihi hanesine atölyeye gelen gerece ait çıkarma pusulasının tarihi ve numarası yazılır. Harcanan gerecin miktarı ve kullanma tarihi, ilgili bölümüne, gerecin kullanıldığı yerde kendi hanesine yazılır. Bu defterin işlenmesinde göz önünde bulundurulacak husus harcanan malzemeyi zamanında deftere işlemek ve çok kullanılanlar için çok,az kullanılanlar az, yeteri kadar boşluk bırakıp ikinci gereci ondan sonra işlemek yerinde olur.
Gereç defterine (kullanılmaya ve çoğaltılmaya mahsus defter) malzemeler yine okula girişte muayene komisyonu tarafından incelenip, uygun görülürse durum bir tutanakla tespit edilir. Malzeme esas ambar defterine kaydedilir ve ayniyatı ile çıkarma pusulaları hazırlanıp ilgili bölümlere ihtiyaca göre verilir.
MİADI DOLUP KULLANILMAZ HALE GELEN DEMİRBAŞLAR
TERKİN KAYIT YAPILMASI
Çok kullanılma sebebi ile tamir kabul etmeyecek şekilde eskimiş ve köhne bir hal alması veya parçalarının başka amaçlarla kullanılabilmesi bakımından satılacak veya imha edilecek. Demirbaş eşya için ayniyat talimatnamesinin 8. maddesine istinaden ve talimatnamedeki, örnek demirbaş eşyanın kayıttan silme müzekkeresi tanzim edilir. Esas defterdeki kendilerine ait bölümlere kaydedilecek kayıt silme müzekkerelerine demirbaş eşyanın, demirbaş numarası, eşyanın cins ve özellikleri, miktarının, birim fiyatının alındığı veya kullanılmaya başladığı tarihin, eşyanın ne durumda olduğunun ayrılıkları ile yazılması gerekir.
Ayniyat talimatnamesinin 8. maddesindeki parasal değer, 26 Aralık 1980 tarih ve 17202 sayılı resmi gazetede yapılan değişiklik ve bakanlığımızın levazım müdürlüğünün 4.2.1981 tarih ve 1206/81 sayılı genelgeleri ile değişmiş olup, Birim fiyatları 1.000.- dan aşağı olan eşyalar Mahalli Ita Amirliği'nin onayı ile birim fiyatları 1.000.- TL ‘den yukarı olanlar içinde, Bakanlık onayı alınarak kayıttan silme işlemi yapılır.
KAYITTAN SİLME İŞLEMİNİN YAPILIŞI :
Düşümü yapılacak eşyanın belirlenebilmesi için okulda, atölyeler, satılması veya yok edilmesi gereken malzemelerin müzekkerelerini hazırlar. Daha sonra okul muayene komisyonu bu eşyaları inceler ve düşümüne karar verilen birim fiyatı 1.000.- TL. dan aşağı olanlar için yeniden kayıttan silme müzekkeresi tanzim eder. İta amiri illerde vali, ilçelerde kaymakam olduğuna göre hazırlanan kayıttan silme müzekkeresi komisyon tarafından da imzalandıktan sonra onaya sunulur.
Birim fiyatı 1.000 TL. dan yukarı olupta bakanlıkça terkinin yapılması gereken eşyalar için tanzim edilen kayıttan silme müzekkereleri çift nüsha olarak hazırlanıp, komisyon tarafından imzalanıp, okul müdürlüğünce de tasdik edildikten sonra bir yazıya eklenerek Bakanlığımızın Levazım Müdürlüğü'ne onay için sunulur.
Gerekli onaylar alındıktan sonra kayıt silme müzekkerelerinde yazılı eşyalar,okul muayene komisyonunca tekrar incelenir. Satışında fayda görülmeyenler okul hurdalığına, satılmasına karar verilenler illerde Milli Emlak Müdürlükleri'ne, ilçelerde Mal Müdürlükleri'ne satışları yaptırılır.
Maliyenin saymanlık teşkilatı olmayan yerlerde bu teslime lüzum olmadığı gibi, eşyanın kıymeti nakil masrafını karşılamadığı hallerde; artırma eksiltme ihale komisyonlarınca, imha ile kaydı silinen eşyaların listesi yapılarak bir yazı ile illerde Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde Mal Müdürlüğü'ne teslim edilirler.
Muayene komisyonlarına, satışı yapılacak durumlarda para saymanı, yok etme durumlarında da komisyona ayniyat saymanı katılır.
Kayıttan silme müzekkeresinin arkasında bulunan (yok etme tutanağına) ayniyat mutemetlerince gerekli işlemler yapılarak, komisyona imzalattırılıp ;
Okul müdürlüğüne hitaben ;
"Ayniyat mutemedi, iş bu yok etme tutanağında yazılı bulunan demirbaş eşyanın ilgili defterinde terkini kayıt muamelesi tarafımdan yapılmıştır. İlgili bölümlere de ayrıca resmi yazı ile bildirildiğini ve karşılıklı olarak kayıtlardan düşürüldüğünü arz ederim." Şeklinde bir yazı yazar.
Okul müdürü de ;
"Terkini kaydı yapılan demirbaş eşyaların satılması ile, satış vesikası tahsil fişinin bir nüshasının maliyeden alınıp, demirbaş esas defterinde, satılmışsa bölümüne yazılarak tahsilat makbuzunun bu tutanağa eklenmesi ile uygundur, şeklinde veya yok etmek sureti ile imhada kullanılan tutanakları kendi dosyasında muhafaza etmek sureti ile uygundur." denilerek terkini kayıt işlemide tamamlanmış olur.

5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU


KANUN NO: 5442 KABUL TARİHİ: 10.6.1949
YAYIM TARİHİ: 18.6.1949 RESMİ GAZETE: 7136


BİRİNCİ BÖLÜM
MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİNİN KURULUŞLARI


Madde 1 - (Değişik:449-12.5.1964) Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre : iller ilçelere ve ilçelerde bucaklara bölünmüştür.

Madde 2 - (Alınmadı.)


İKİNCİ BÖLÜM
İL İDARESİ
Madde 3 - (Değişik:449-12.5.1964) İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. İllerde genel idare teşkilatı il, ilçe ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlenir. Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla , birden çok ili içine alan çevrede bu hizmetler için yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir.

Madde 4 - İl genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş kanununa göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilin ikinci dereceden memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır.
Hakimler Kanunu ile İcra İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet Savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde hükmünden müstesnadır.

Madde 5 - (Alınmadı.)

I - İl Memurlarının Tayin Usulü:

Madde 6 - Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar. Vali tayininde 3656 sayılı Kanun hükümleri cari değildir.
Valiler lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçişleri Bakanının tensip edeceği işlerde görevlendirilebilirler.Madde 7 - Vali muavinleri ile hukuk işleri müdürleri , il idare şube başkanları ve bulunan yerlerde il ve bölge muhakemat müdürleri ve Hazine avukatları valilerin mütalaası alınarak Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerin teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre tayin edilirler.

Madde 8 - Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslekten ve uzman dahil görevlerden:
A- İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir ,giderlerinin tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürlükler ,şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri ,hastaneler mütehassıs hekimleri ,Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.
B- Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerlerine tespit olunur.
C- Yukarıdaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.
Yukarıda (A,B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurlar ilgili idare şube başkanının inhası ve valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunurlar.
Tayin, tahvil ve nakiller için gereken yolluk ödenekleri bütçe yılı başında ilgili Bakanlık veya genel müdürlüklerce valiler emrine gönderilir.

II - Valilerin Hukuki Durumları ,Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Vali ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari veya siyasi yürütme vasıtasıdır.
Bu sıfatla:
A- Valiler ,ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.
Bakanlar, bakanlıklara ait işleri için valilere re sen emir ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler.
B- Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler; il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valiliklerde illere ait işler için Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler, hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare ve şube başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler.
C- Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşri ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.
Ç- Kanun, tüzük ,yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
D- Vali dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet daire, müessese ve işletmelerin özel işyerlerini özel idare , belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler , teftiş eder.
Bu denetleme ve teftişi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu dairenin amir veya memurları ile de yaptırılabilir.
E- İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.
F- Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini , bu işlerin görülmesiyle yakın ilgili bulunan herhangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
G- Vali il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla ilin genel ve mahalli hizmetlerine müteallik işlerin görülmesini isteyebilir. Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler. Vali, keyfiyetten ilgili bakanlığa ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir.
H- Vali, devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular, lüzumunda bu maksatla ilgili Bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekliflerde bulunur.
İ- Vali, devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişiliklerine ait genel ve özel mülklerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını iyi halde tutulmasını değerlendirmesini ve iyi halde idaresini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden ister ve denetler.
J- Vali, il, ilçe , bucak merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı , kirasız binalarda vazife gören bütün Devlet dairelerini mahallin hizmet şartlarına ve hazine menfaatine en uygun şekilde bir veya birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırır ve uygulanmasını denetler.
K- Vali, Cumhuriyet Bayramında iade yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

Madde 10 - (Alınmadı)

Madde 11- A- Vali, i sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatın amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin, genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
( B,C,Ç,D,E,F fıkraları alınmadı)

Madde 12- ( Alınmadı)

III. Valilerin Teftiş ve Denetleme Yetkileri

Madde 13- Vali, Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün memur ve müstahdemlerin en büyük amiridir.
Bu sıfatla:
A- Memur ve müstahdemlerin çalışmalarına nezaret eder.
B- teşkilatın işlemesini denetler.
C- (Değişik: 469-12.5.1964) Memurun kanundaki usule göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve taleplerde bulunabilir.
Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek bir karara bağlamaya mecburdur.
Ç- Tayinleri merkeze ait il memurluklarının yıllık mezuniyetleri valiliğin iş'arı üzerine mensup oldukları Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlükçe verilir. Bu memurlara acele hallerde valilerce 15 güne kadar mezuniyet verilir ve ilgili makamlara bildirilir.
D- Valiler, emir ve denetim altında bulunan teşkilatın aldığı kararla yaptığı muamelelerden şikayet edenlerin müracaatlarını tetkik eder , memurun haksız ve kanunsuz muamelelerini görürse hakkında kanuni muameleye baş vurur.

Madde 14- Memurlar hakkındaki ihbar ve şikayetler garaz veya mücerret hareket için uydurma bir suç istinadı suretiyle yapıldığı ve tahkikatın tabi olduğu kanuni muamele mecibince neticesinde sabit olmadığı takdirde vali, ceza muhakemeleri usulü kanununun 148. maddesine göre isnatta bulunanlar hakkında , amme davasının açılmasını mahalli Cumhuriyet Savcılığından isteyebilir.

Madde 15- Valiler,birkaç ile şamil memuriyetlerin kendi illerindeki işlerinin de gözetim ve denetimlerine yetkilidirler.

Madde 16- Valiler, denetlemeleri sırasında işbaşında kalmalarında mahzur gördükleri bütün memur ve müstahdemlere sorumluluğu altında işten el çektirebilirler ve hizmetin aksamaması için gereken tedbirleri alırlar. Bu takdirde işi gerekçesiyle ait olduğu makama derhal bildirirler.

Madde 17- Valiler, il içinde denetim ve teftişleri altında bulunmayan bütün daire ve müesseselerde vuku bulduğunu öğrendikleri yolsuzlukları ilgili makama bildirirler. İlgili makamlar lazım gelen incelemeyi yaparak kanuni gereğini ifa eder ve sonucundan valiye bilgi verirler.

Madde 18- Valiler, vali muavinleri ve kaymakamların , il idare şube başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlüklerinin , genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amirleridir.

Madde 19- Valiler genel ve özel kolluk mensuplarının mülki ödevlerine dokunan ve disiplin cezası uygulanmasını gerektiren hallerini görür ve öğrenirlerse 14. maddenin C fıkrasındaki cezaları resmen uygulayacakları gibi gerekirse özel kanunlarında yazılı diğer disiplin cezalarının uygulanmasında illerindeki genel ve özel kolluk kuvvetleri amirlerine emrederler. Kolluk amirleri özel kanun ve tüzüklerine göre gerekli disiplin cezasını uygulayarak valiye bilgi verirler.

Madde 20- Valiler , gereken hallerde il mensuplarına takdirname verirler. tayinleri merkeze ait olanlar hakkındaki takdir ve tecziye muamelelerini ilgili makamlara bildirirler.

IV. Vali ile İl İdare Şube Başkanlarının Münasebetleri

Madde 21- İl idare şube başkanları Kendi şubelerini taalluk eden işlerin yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararları ile belirtilen ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından valiye karşı sorumludurlar.
İl idare şube başkanlarının her biri , kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği ödev görevleri ve valinin emirlerini yürüterek aldıkları işler üzerinde gereken incelemeleri yaparak bilgi ve düşüncelerini zamanında bildirmek ve valinin istediği her türlü malumatı vermekle ödevlidirler.

Madde 22- İl idare şube başkanları ve kaymakamları kanun, tüzük, yönetmelik , Hükümet kararları ve emirlerini uygulama sırasında istizana muhtaç gördükleri cihetleri validen sorarlar, vali o meseleyi ait olduğu şube başkanıyla görüşüp inceledikten sonra bir sonuca varamadığı takdirde keyfiyeti merciinden sorar ve alacağı cevaba göre gereğini yapar.

Madde 23- İl idare şube başkanları ve kaymakamlar vali tarafından resmen verilen emirlerin kanun, tüzük , yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulundukları takdirde keyfiyeti valiye yazarlar. Vali, emrin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda işi ilgili mercie yazar.

Madde 24,25- (Alınmadı)

V. Devir ve teftiş

Madde 26- Valiler, her yıl münasip gördükleri zamanlarda ilin bütün ilçe ve bucaklarını ve sırasıyla programa alınan köylerini ve il içindeki teşkilatı teftiş ederler. Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirerek gereğini yaparlar.
İlin idari, mali, ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal durumu ve Hükümetçe alınmış bulunan karar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların halk üzerindeki etkileri hakkında yıl sonunda veya lüzum gördükleri sair zamanlarda ilgili Bakanlıklara rapor verirler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLÇE İDARESİ VE TEŞKİLATI

Madde 27- İlçe genel idaresinin başı mercii kaymakamdır.
Kaymakam ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinde kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilat kaymakamın emri altındadır.

Madde 28- İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci dereceden memurlarıdır.

I. İlçe memurlarının tayin usulü

Madde 29- Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.

Madde 30- Sekizinci maddenin A fıkrası haricinde kalan ilçe idare şube başkanları, il idare şube başkanlarının inhası üzerine valilerce tayin ve aynı usule göre nakil ve tahvil edilirler. İlçenin sekizinci maddenin B fıkrası dışında kalan memurları ilçe idare şube başkanlarının inhası üzerine kaymakamlarca tayin ve memuriyetleri valiliklerce tasdik ve aynı usule göre nakil ve tahvil olunurlar.

II. Kaymakamların Hukuki Durumları , Görev Yetkileri

Madde 31- A- Kaymakam kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam Valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.
B- Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlarda ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valiliklere muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler.
C- Kanun, tüzük, ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare şube başkanlarına kaymakamlık yolu ile tebliğ olunur.
Ç- Kaymakamlar dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese işletmelerini ve özel işyerlerini özel idare , belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.
D- Kaymakam, denetlemesi sırasında işbaşında kalmasında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatıyla diğer memur ve müstahdemleri resmen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.
E- ( Değişik: 2261-19.2.1980) Kaymakam ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır ve ya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri komutanlarada haber verir.
Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/D maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine getirir.
F- Kaymakam, ilçede teşkilatla görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
G- Kaymakam ilçedeki idare , daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.
H- Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetim altında bulundurur.
I- (Değişik: 469- 12.5.1964) Kaymakam ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir. Kaymakamlarca resen verilin cezalar kesindir.
Bu cezalar tebliği tarihinden itibaren sicile geçer.
Kaymakam, ilçe memurlarına takdirname de verebilir.
J- Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde( 8 güne kadar) ve tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanundaki yıllık izin süresine mahsup olmak üzere bir aya kadar izin verebilir. Tayinleri kaymakama ait olmayan memur ve müstahdemlere izin verilmezden önce kaymakamın mütalaası alınır.
K- (Alınmadı.)
L- Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

Madde 32,33- (Alınmadı.)

Madde 34- Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede , diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.

Madde 35- (Alınmadı.)III - Devir ve Teftiş
Madde 36- Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.
Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.
Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haberdar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir raporla valiye bildirir.

IV - Kaymakamın İlçe İdare Şube Başkanlarıyla Münasebetleri

Madde 37- İlçe idare şube başkanları ,kendi şubelerine taalluk eden kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarıyla kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dahilinde görülmesinden doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumludur.
İlçe idare şube başkanları ,kaymakam tarafından verilen emerleri yerine getirmek ve tevdi edilen işler hakkında gereken tetkikleri yaparak mütalaalarını zamanında bildirmek ve istenilen her türlü mamulatı vermekle mükelleftirler.

Madde 38- İdare şube başkanları ,kaymakam tarafından resen verilen emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama yazarlar. Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu altında uygulanır.

Madde 39 - Kaymakam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının uygulanmasından doğan şikayetleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri verir.

Madde 40-56 - (Alınmadı.)


BEŞİNCİ BÖLÜM
İL VE İLÇE İDARE KURULLARI

Madde 57-İl idare Kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, Milli Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Veteriner Müdürlerinden teşekkül eder. Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir.

Madde 58- İlçe idare kurulu kaymakamın başkanlığı altında tahribat katibi, malmüdürü, Hükümet hekimi, Milli Eğitim memurlarıyla tarım memuru ve veterinerden teşekkül eder.

Madde 59- Gerek il gerek ilçe idare kurullarında kurula dahil olmayan idare şubelerinin başkanları kendi idarelerine ait idari ve istişari işlerin görüşülmesinde üye sıfatıyla çağrılarak o iş hakkında gerekli izahatı verir ve oya katılırlar.

Madde 60- İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir.

Madde 61- İdare kurullarını kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettip üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır.
İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya iki noksan olursa bunlar mürettip üye ve belli heyet nisabından hesaba katılmaz.

Madde 62- İl idare Kurulları, idare şubelerinin ,kaymakamların ve ilçe idare şubeleriyle bucak müdürlerinin ,bucak meclis ve komisyonlarının ,köy muhtarlarının ve köy ihtiyar kurullarının yürütülmesi gerekli karaları aleyhine menfaati haleldar olanlar tarafından bu kararların esas, maksat, yetki ve şekil itibarıyla kanun ve tüzüğe muhalefetlerinden dolayı açılan iptal davalarına birinci derecede bakarlar.
Bu davalar kararların hak ve menfaati haleldar olanlara tebliğ veya bunların icraya ıttılar tarihinden itibaren 91 gün içinde açılmalıdır.
Bu davalar Danıştay Muhakeme usulüne tabidir. Bu kabil iptal davaları birinci derecede danıştayda açılamaz. Merci tecavüzü ile danışta ya dava açıldığı takdirde dava evrakı vazifesizlik kararıyla ilgili il idare kuruluna tevdi olunur.
Bu madde özel kanunlarla il ve ilçe idare kurallarına verilen diğer kazai işlerdeki yetkilerine halel vermez.

Madde 63- İl idare kurullarının idari ,kazai işlerinde hukuk işleri müdürleri kanun sözcüsü vazifesini görürler.

Madde 64- İdare kurullarının kazai vazife görmek üzere toplantılarında idari davaya esas olan kararı vermiş bulunan idare amiri üye sıfatıyla bulunamaz ve oya katılamaz.

Madde 65- İlçe idare kurulları kararları aleyhine il idare kurullarında , il idare kurularının gerek birinci gerek ikinci derecede verdikleri karalar aleyhine danıştayda ilgililer tarafından Danıştay kanununa göre itiraz okunulabilir. Askerlik mükellefiyeti kanununun 103. maddesi hükmü mahfuzdur.

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 66- İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526. maddesi uygulanır.

Madde 67,68,69 ve 70 - (Alınmadı.)

__________________
Gender_Bay Çevirimiçi durumu